STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W TARNOGÓRZE

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017r. poz. 649)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r., poz. 1512)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2019.373)

 

 

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.. 4

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY.. 5

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE.. 11

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY.. 17

ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.. 24

ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI  31

ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE SZKOŁY.. 33

ROZDZIAŁ VIII SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW... 38

ROZDZIAŁ IX ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO.. 77

ROZDZIAŁ X ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE.. 78

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 80

 

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • 1
 1. Szkoła Podstawowa w Tarnogórze jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedzibą szkoły są budynki we wsi Tarnogóra 212, 37-310 Nowa Sarzyna.
 3. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa w Tarnogórze i jest używana w pełnym brzmieniu.
 4. Szkołę prowadzi Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 • 2
 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

 • 3
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

 • 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Tarnogórze,
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Tarnogórze,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a także cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach zawartych na jej podstawie, w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia kolejnego etapu edukacyjnego a także uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez realizację programu nauczania oraz poszerzanie wiedzy na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i kołach przedmiotowych,
 • umożliwia kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • nawiązuje kontakt z domem rodzinnym ucznia, poznaje warunki, w jakich uczeń się wychowuje i uczy współżycia w rodzinie,
 • współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
 • umożliwia uczniom w sposób zorganizowany bezpieczne i kulturalne uczestnictwo w przedmiotowych i turystycznych wycieczkach, imprezach kulturalnych, wyjściach do kina, teatru, filharmonii, muzeum itp.,
 • dba o prawidłowy rozwój fizyczny ucznia, organizując dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe i uczestnicząc w organizowanych przez ośrodki pozaszkolne zawodach, konkursach, turniejach itp.,
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności za własne czyny i słowa,
 • zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami ucznia,
 • podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego, w szczególności poprzez podejmowanie działań w zakresie:
 1. a) efektów kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
 2. b) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
 3. c) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
 4. d) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 5. e) zarządzania szkołą lub placówką.
 • kształtuje postawy prospołeczne u uczniów, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • upowszechnia wśród uczniów wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 • upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej,
 • kształtuje aktywność społeczną uczniów,
 • upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych,

 

 • 6
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  • szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
  • program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
   1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz nauczycieli i rodziców;
   2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
  • wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,
  • pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
  • drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.
 3. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

 • 7
 1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:
  • wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  • tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  • wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  • zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  • wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  • wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  • promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  • tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  • tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  • tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  • współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  • kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  • systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  • systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  • tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
  • rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  • ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
  • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
  • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
  • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
  • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
  • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:
  • prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
  • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
  • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
  • rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
  • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
  • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
  • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
  • kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
  • kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
  • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
  • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
  • promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
  • poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
  • opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
  • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
  • rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
  • rozwijanie umiejętności asertywnych,
  • tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
  • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
  • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,
  • integrację uczniów niepełnosprawnych,

 

 • 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

 1. integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
 2. oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
 3. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
 4. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 5. pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku i Sądem Rodzinnym w Leżajsku, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzeszowie oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę,
 7. pracę doradcy zawodowego.

 

 • 9
 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły, aż do momentu jej opuszczenia, poprzez:
  • zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  • organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
  • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
  • w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, klas I–III oraz IV–VIII,
  • zapewnienie zajęć świetlicowych uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
  • szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
  • dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz zapewnia podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
  • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
  • zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego,
  • utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
  • dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
  • kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

 • nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
 • inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora,
 • nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):
  • na 20 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,
  • na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość,
  • na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.
 2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 3. Szczegółowe ustalenia i procedury postępowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń regulują osobne dokumenty określane jako zasady bezpieczeństwa. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany znać i przestrzegać procedury szkolne opisujące zachowania i metody postępowania pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz szkoły jako instytucji.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 • 10
 1. Organami szkoły są:
  • dyrektor szkoły,
  • rada pedagogiczna,
  • samorząd uczniowski,
  • rada rodziców,
  • rada szkoły.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli jest organ prowadzący szkołę.

 

 • 11
 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
  • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
  • podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w powierzonej mu placówce.
  • dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
  • zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
 3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
  • kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
  • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
  • stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  • występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  • przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
  • wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
  • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
  • dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
  • podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  • zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
  • organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,
  • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
  • ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
  • realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
  • współpraca z higienistką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.
 4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy należy w szczególności:
  • kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
  • decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  • decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  • występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  • dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
  • odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
  • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
  • zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
  • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
  • zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
  • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,
  • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,
 5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, radą szkoły i samorządem uczniowskim.
 6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń lub w dzienniku elektronicznym obowiązującym w szkole i stwarzającym możliwość publikowania zarządzeń.

 

 • 12
 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor, jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły i radę rodziców,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  • projekt planu finansowego szkoły,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
  • zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,
  • dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
  • zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
  • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
 4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.
 6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 13
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie Szkolniaczek,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

 

 • 14
 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców w szczególności należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  • opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
  • typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
 6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 15
 1. W szkole działa rada szkoły stanowiąca reprezentację nauczycieli, rodziców.
 2. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób, a jej kadencja trwa 3 lata (dopuszczalne jest dokonywanie corocznej zmiany w 1/3 składu rady).

W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie;

- nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

- rodzice wybrani przez ogół rodziców,

 1. Rada szkoły może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady szkoły w szczególności należy:
 • uchwalanie statutu szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
 • występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu charakter wiążący.
 • opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,
 • ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,
 • opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

 

 • 16

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 

 • 17
 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 • 18
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
 4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich, 5-letnich, 4-letnich, 3-letnich.
 5. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

 

 • 19

Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.

 

 • 20
 1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.
 2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

 • 21
 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

 • 22
 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 • 23
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
  • kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
  • klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

 

 • 24
 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 • 25
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

 • 26
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa elektronicznej wersji dziennika dokumentującego obowiązkowe zajęcia lekcyjne.

 

 • 27
 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 6. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

 • 28
 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w formie zajęć świetlicowych.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 • 29
 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami

 

 • 30
 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
  • kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
  • stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.
 3. Do zadań biblioteki należy:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
  • gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  • prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
  • doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się
  • udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
  • organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,
  • umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
  • przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
 4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
  • uczniami, poprzez:
   1. zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
   2. informowanie o aktywności czytelniczej,
   3. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
   4. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
  • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
   1. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
   2. organizowanie wystawek tematycznych,
   3. informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
   4. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
   5. udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
   6. działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
   7. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
  • rodzicami, poprzez:
   1. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
   2. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
   3. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
   4. udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,
  • innymi bibliotekami, poprzez:
   1. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
   2. udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
 1. Szczegółowe regulacje związane z funkcjonowaniem biblioteki zawiera dokument o nazwie „Regulamin biblioteki”.

 

 • 31
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizuje się zajęcia świetlicowe.
 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są po skończonych zajęciach klas I-IV. Czas zajęć świetlicowych określa dyrektor szkoły.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora szkoły w zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uczniowie klas V-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 4. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych nie przekraczających 25 uczniów.
 5. Podstawowym zadaniem zajęć świetlicowych jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego oraz rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. W szczególności:
  • dbanie o integrację społeczności zajęć świetlicowych;
  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na podwórku szkolnym;
  • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • organizowanie różnych form rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o bezpieczeństwo.
 6. Szczegółowe regulacje związane z funkcjonowaniem zajęć świetlicowych zawiera dokument o nazwie „Regulamin zajęć świetlicowych”.

 

 • 32
 1. Szkoła prowadzi dożywianie w kateringowej formie obiadów jednodaniowych dla dzieci.

 

 • 33

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 • 8 sal lekcyjnych,
 • sala oddziału przedszkolnego,
 • pracownię komputerową,
 • bibliotekę,
 • pokój pedagoga i higienistki szkolnej,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze dla obsługi szkoły,
 • własną kotłownię gazową,
 • boisko szkolne trawiaste do piłki nożnej,
 • boisko wielofunkcyjne z placem zabaw.

 

 • 34
 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie:
  • zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • zajęć logopedycznych.

 

 • 35
 1. Pomoc materialna ma charakter motywacyjny.
 2. Świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce.
 3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w czasie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
 4. Przyznawanie stypendium za wyniki w nauce regulują stosowane uchwały Rady Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz zarządzenia i regulamin stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

 • 36
 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
  • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 • 37

W Szkole mogą być realizowane działania w zakresie wolontariatu, których zadaniem jest:

 1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,
 2. zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,
 3. rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
 4. działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia szkolnego i środowiska naturalnego,
 5. wypracowanie systemu włączania dzieci do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy pod opieką nauczyciela,
 6. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 7. promocja idei wolontariatu w Szkole.

Szczegółowe regulacje zawiera dokument o nazwie „Regulamin Rady Wolontariatu”.

 

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • 38
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pedagoga szkolnego, logopedę, bibliotekarza i pracowników obsługi. Jeśli zaistnieje potrzeba szkoła może zatrudniać także pomocy nauczycieli na stanowiskach niepedagogicznych oraz nauczycieli wspomagających.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy Kodeks Pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają odrębne przepisy.
 4. Pensum godzin pracy nauczyciela w tygodniu określa Karta Nauczyciela.
 5. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
  • sekretarka,
  • konserwator,
  • sprzątaczki.
 6. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 7. Opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi higienistka szkolna.
 8. Higienistka szkolna wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia.
 9. Zakres obowiązków higienistki szkolnej ustalony jest na podstawie porozumienia z Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 10. Szczegółowy zakres działań higienistki szkolnej określają odrębne przepisy.

 • 39
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:
  • realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
  • efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
  • właściwie organizować proces nauczania,
  • oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,
  • dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
  • zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,
  • kontrolować obecność uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
  • w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
  • indywidualizować proces nauczania,
  • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
  • troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

 • 40
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
  • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
  • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
   1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
   2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
  • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
  • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
   1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
   2. współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
   3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
  • współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
  • opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
  • zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
  • diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
  • kształtowanie osobowości ucznia,
  • systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, higienistką,
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
  • motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,
  • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
  • informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
  • troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
  • dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
  • wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, miejscowości,
  • wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
  • ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  • wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
  • informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
  • rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,
  • opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
  • współpracę z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,
 4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  • na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
  • na umotywowany wniosek rodziców uczniów,
  • w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

 • 41
 1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  • współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,
  • współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
  • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

  • 42
 2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
  • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
  • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
  • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
  • współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 

 • 43
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 wsprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym zatrudnianie pomocy nauczycieli na stanowiskach niepedagogicznych oraz nauczycieli wspomagających w oddziałach, w których uczą się dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną jest obligatoryjne i nie wymaga zgody organu prowadzącego.
 2. Do zakresu obowiązków nauczyciela wspomagającego w szczególności należy:
  • realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w klasie integracyjnej,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań,
  • rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,
  • prowadzenie zajęć terapeutyczno–wychowawczych na wszystkich poziomach rozwoju dziecka mających na celu wspomaganie procesu leczenia,
  • współpraca z rodzicami, angażowanie ich w zajęcia terapeutyczno–wychowawcze,
  • w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne (IPET) określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem.

 

 • 44
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  • gromadzenie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  • gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  • udzielanie informacji bibliotecznych,
  • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  • prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
  • informowanie nauczycieli wychowawców o czytelnictwie uczniów,
  • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

 

 • 45
 1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego zadaniem jest:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
  • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
  • udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,
  • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
 2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Nadzór nad pracą doradcy zawodowego sprawuje Dyrektor.

 

 • 46
 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:
  • ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
  • opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,
  • rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,
  • opracowanie kalendarza imprez do 20 września danego roku szkolnego.
 3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

 

 • 47
 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
  • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

 

 • 48
 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
  • po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,
  • w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
 3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
  • rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
  • ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
  • wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

 

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 • 49
 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego
  i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  • informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
  • rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,
  • zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
  • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły,

 

 • 50
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
  • na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
  • w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

 

 • 51
 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
  • kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
  • porad pedagoga szkolnego,
  • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
  • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
  • zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
 2. Do obowiązków rodziców należy:
  • wspieranie procesu nauczania i wychowania,
  • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
  • współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
 3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.
 4. Rodzice mają prawo występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 • 52
 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

 • 53
 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).
 2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy.
  • dziewczęta: biało-czarny bądź granatowy strój,
  • chłopcy: biało-czarny bądź granatowy strój,
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.
 5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 6. Na terenie szkoły uczniowie nie noszą biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu, pomalowanych paznokci, farbowanych włosów, nie używają makijażu.

 

 • 54
 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:
  • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
  • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
  • udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
  • do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,
  • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
  • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
  • aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
  • składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,
  • pomocy materialnej.

 

 • 55
 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
  • wychowawcy klasy,
  • dyrektora szkoły.
 2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

 

 

 • 56
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
  • zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
  • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
  • właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
   1. zachowywania podczas lekcji należytej uwagi,
   2. nierozmawiania z innymi uczniami,
   3. zabierania głosu tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
  • systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
  • uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
  • usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego, elektronicznego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
  • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
  • dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
  • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
  • dbania o piękno mowy ojczystej,
  • okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  • przestrzegania zasad współżycia społecznego:
   1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
   2. przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
   3. szanowania poglądów i przekonań innych,
   4. szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
   5. zachowywania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
  • dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,
  • nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,
  • zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
  • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
  • noszenia obowiązującego w szkole stroju.
 2. Za zgodą wychowawcy na wniosek rodziców uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, ale używanie ich jest dopuszczalne tylko w określonych warunkach:
  • podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany,
  • telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami/opiekunami jedynie podczas przerw w pilnych sprawach,
  • telefonu lub innego urządzenia elektronicznego nie wolno używać do fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku.

W przypadkach nie stosowania się do powyższych zasad wychowawca ma prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

 1. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

 • 57
 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
  • pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,
  • pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
  • pochwałę ustną dyrektora szkoły,
  • pochwałę dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej,
  • dyplom uznania,
  • list pochwalny do rodziców,
  • stypendium,
  • nagrodę rzeczową ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.
 2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być:
  • szczególne osiągnięcia w nauce,
  • aktywny udział w życiu szkoły,
  • szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,
  • wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
 3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 

 • 58
 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
 2. Uczeń może zostać ukarany za:
  • naruszenie godności ludzkiej,
  • aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników lub gości szkoły
  • nieprzestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
  • ubliżanie koledze, zaczepki słowne lub fizyczne,
  • wagary (w tym nieobecności na poszczególnych lekcjach w ciągu dnia),
  • niszczenie mienia społecznego i wandalizm,
  • brutalność i wulgarność,
  • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,
  • kradzież mienia społecznego i prywatnego,
  • wnoszenie na teren szkoły niebezpiecznych materiałów,
  • fałszowanie dokumentu
  • picie alkoholu, palenie papierosów i e-papierosów, używanie narkotyków i innych środków odurzających,
  • cyberprzemoc,
  • wyjście poza teren szkoły podczas przerw międzylekcyjnych,
  • oddalanie się w trakcie wyjazdu szkolnego od grupy bez pozwolenia opiekuna,
  • postępowanie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia lub innych osób.
  • noszenie niestosowanego stroju, biżuterii, makijażu, farbowanie włosów lub paznokci.
 3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
 4. Uczeń może ponieść następujące kary:
  • upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,
  • nagana wychowawcy na forum klasy wraz z wpisem do dziennika
  • upomnienie ustne dyrektora szkoły,
  • pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
  • nagana dyrektora szkoły,
  • obniżenie oceny z zachowania,
  • kara przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 5. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia, a w sytuacjach szczególnie drastycznych z pominięciem gradacji kar (kradzież, zażywanie środków niedozwolonych i szkodliwych, cyberprzemoc, prawomocny wyrok sądowy).
 6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. Wymierzenie każdej kary bez dania uczniowi możliwości obrony jest naruszeniem prawa do obrony i może stanowić podstawę do uchylenia kary.

 

 • 59
 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
  • zastosowanie kar z 56 ust. 4 p. 1–6 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
  • w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

 

 • 60

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary (może do tego służyć moduł uwagi o uczniu w dzienniku elektronicznym).

 

 • 61
 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

 • 62
 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania i promowania uczniów oraz ogólne kryteria egzaminów i sprawdzianów. Ocenianie osiągnięć każdego ucznia następuje po rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do określonych wymagań edukacyjnych zawartych w programach nauczania. Efektem tych działań jest sformułowanie rzetelnej oceny.
 2. Z racji całościowego i praktycznego podejścia do tematu niniejszy dokument został podzielony na dwa działy. Dział I poświęcony jest I etapowi edukacji szkolnej ( 63-72), czyli klasom I-III, natomiast dział II skupia się na II etapie, czyli klasach IV-VIII (§ 73-88).
 3. Od 1 września 2018 r. w szkole obowiązuje system Librus Synergia. Jest to dziennik elektroniczny połączony z narzędziem komunikacji na linii grono pedagogiczne, a rodzic i uczeń. Szczegółowe informacje na temat w/w rozwiązania znajdują się w dokumencie „Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Tarnogórze”.

 

 • 63

OCENIANIE W I ETAPIE EDUKACJI SZKOLNEJ: KLASY I – III

 1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Proces wychowania i kształcenia prowadzony w klasach I–III szkoły podstawowej umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 2. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowość ucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z wieku dziecięcego do okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na II etapie edukacyjny

 

 • 64

Cele i zasady oceniania

 1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym i harmonijnym rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego są postępy w rozwoju ucz Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucz
 2. Celem oceniania jest:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien dalej się uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz dostarczenie informacji o specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawcze
 3. Zasady oceniania:
  • Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów)
   1. W klasach I – III nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
   1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   1. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.
   2. O zasadach oceniania wymagań edukacyjnych i oceniania zachowania wychowawca informuje uczniów na początku roku szkolnego.
   3. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.
   4. Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.
   5. Informacje o postępach, osiągnięciach i zachowaniu ucznia przekazywane są na bieżąco w czasie spotkań z rodzicami ustalonych wg kalendarza roku szkolnego lub indywidualnych potrzeb.
   6. Każdy uczeń ma założoną teczkę, w której gromadzone są prace kontrolne. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom. Uczniowie kończąc edukację wczesnoszkolną otrzymują teczkę ze zgromadzonymi pracami i dokumentami.
  • Jawność oceniania
   1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców ( opiekunów).
   2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w trakcie zajęć, a rodzice podczas spotkań z wychowawcą.
   3. Ocenione kartkówki oddawane są ucz
  • Obniżenie wymagań
   1. Nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczani
 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
  • Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem pkt b) i c).
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem pkt c).
  • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  • W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, dostosowanie wymagań następuje na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy.
  • Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
  • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 • 65

Kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych

 1. Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości
  • dokonywana jest we wrześniu;
  • dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego ucznia oraz o poziomie rozwoju funkcji poznawczo-motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej;
  • stanowi podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu uczniowi maksymalny rozwó
 2. Ocena bieżąca:

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 • ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie, każdego dnia w czasie zajęć szkolnych, nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, nagradza pochwałą, wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić; wyeksponować;
 • polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach, daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • to słowna lub pisemna (w zeszycie lub na karcie pracy) ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia;
 • analiza sprawdzianów kontrolujących opanowanie umiejętności językowych, matematycznych, przyrodniczych, społecznych;
 • postępy i osiągnięcia uczniów nauczyciel zapisuje systematycznie w dzienniku elektronicznym w postaci ocen cyfrowych w skali 1pkt – 6pkt. (Uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe otrzymuje 6pkt.);
 • dodatkowo dopuszcza się w bieżącym ocenianiu osiągnięć edukacyjnych ucznia stosowanie znaków plus (+) i minus (-), dla dokładniejszego odzwierciedlenia poziomu umiejętności;
 • w przypadku, gdy uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzianu, otrzymuje symbol „0”, który nie jest oceną, tylko informacją o nieprzystąpieniu do pracy. Gdy uczeń uzupełni zaległości i wykona daną pracę, w określonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje odpowiednią ocenę zamiast symbolu „0”.
 • w dzienniku elektronicznym, w rubrykach dotyczących oceniania, można stosować następujące skróty:

„–” – nieobecność ucznia

„+” – obecność ucznia

„np” – nieprzygotowany

„bz” – brak zadania

 • Ogólne kryteria oceniania bieżącego

6pkt - otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe;
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
 3. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innyc

5 - otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;
 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjac

4 - otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował niepełny zakres wiedzy i wiadomości określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 2. poprawnie wykorzystuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

3 - otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie w zakresie zadowalającym;
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

2 - otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania przedmiotu, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia minimalnej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, najczęściej z pomocą nauczyciela.

1 - otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania przedmiotu;
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczycie

Symbol „0” – jest informacją o uczniu, który:

 1. nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzianu. Gdy uczeń uzupełni zaległości i wykona daną pracę, w określonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje odpowiednią ocenę, zamiast symbolu „0”.
 • Stosowana ocena słowna lub pisemna dla ucz

 

Krótka ocena słowna lub pisemna dla ucznia

Oznaczenia cyfrowe

Wspaniale

6

Bardzo dobrze!

5

Dobrze!

4

Zadowalająco!

3

Popracuj więcej!

2

Postaraj się następnym razem!

1

Nie podjąłeś/-ęłaś próby wykonania zadania.

0

 

 • Szczegółowe kryteria oceniania i zestaw umiejętności dla uczniów poszczególnych klas:
  1. zawarte są w załącznikach 1,2,3;
  2. opracowywane są przez zespół nauczycieli – wychowawców klas 1-3 w oparciu o aktualną podstawę programową.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucz
 2. Dziennik elektroniczny: Otrzymaną ocenę przez ucznia nauczyciel na bieżąco umieszcza w dzienniku elektronicznym.
 3. Ocena z zajęć religii i etyki: Ocena z zajęć religii i etyki wystawiana jest za pomocą stopni w skali od 1 do 6 zgodnie z odpowiednimi paragrafami zawartymi w statucie szkoły.
  • Ocena z religii i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania. Ocena z religii i etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
  • Jeśli uczeń nie uczestniczył w zajęciach z religii ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę, bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
  • W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i zajęcia z etyki na świadectwie umieszcza się obie oceny.
 4. Skala oceniania prac klasowych, sprawdzianów, testów: Sprawdzian jest oceniany punktowo a oceny wynikają z procentowego stosunku uzyskanych punktów do maksymalnej ilości punktów. Stosuje się następujący przelicznik:

 

Oznaczenia cyfrowe

Oznaczenia procentowe

Krótka ocena słowna lub pisemna dla ucznia

6

100% + zadanie dodatkowe

Wspaniale!

5

100% - 91%

Bardzo dobrze!

4

90% - 75%

Dobrze!

3

74% - 50%

Zadowalająco!

2

49% - 31%

Popracuj więcej!

1

30% i niżej

Postaraj się następnym razem!

„0”

0%

Nie podjąłeś/jęłaś próby wykonania zadania

 

 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego i edukacji informatycznej:
  • Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń na czas określony w tej opinii. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych (na zajęciach wychowania fizycznego).
  • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
  • W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 2. Śródroczna ocena podsumowująco–klasyfikacyjna: Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjneg Wskazuje również potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub z rozwijaniem uzdolnień. Wystawienie śródrocznej oceny polega na:
  • redagowaniu pisemnym w połowie roku szkolnego w postaci Arkusza Oceny Opisowej (koniec I semestru);
  • zawiera informację co uczeń zrobił dobrze, wskazuje co w swojej pracy i w jaki sposób powinien poprawić oraz daje uczniowi wskazówki do dalszej pracy;
  • w celu określenia umiejętności edukacyjnych (poziomu osiągnięć, efektów pracy) przyjmuje się symbolikę, która odpowiada następującym wymaganiom edukacyjnym:
   1. 6 - (poziom bardzo wysoki) - uczeń osiąga efekty przewidywane w programie nauczania w pełnym zakresie oraz samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe;
   2. 5 - (poziom wysoki) - uczeń osiąga efekty przewidywane w programie nauczania w pełnym zakresie;
   3. 4 - (poziom dobry) - uczeń osiąga efekty przewidywane w programie nauczania z drobnymi błędami;
   4. 3 - (poziom zadowalający) - uczeń osiąga efekty przewidywane w programie nauczania z licznymi błędami;
   5. 2 - (poziom niski) - uczeń wykazuje braki, przy wykonywaniu zadań o niewielkim stopniu trudności wymaga dozoru i pomocy nauczyciela;
   6. 1 - (poziom bardzo niski) – uczeń nie osiąga oczekiwanych wyników, nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudnoś
 1. Roczna ocena opisowa:
  • wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego w formie świadectwa szkolnego, przygotowana jest w oparciu o system Librus Synergia;
  • informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym w zakresie osiągnięć edukacyjnych (mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, przyrodnicze, artystyczno-techniczne, motoryczno-zdrowotne), zachowania i szczególnych osiągnięć.
 2. Ocena końcowa – po zakończeniu I etapu kształcenia (klasa III):
  • wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzanie są za pomocą testu poziomu kompetencji zawartych w podstawie programowej;
  • odbywa się na koniec roku szkolnego lub w terminie ustalonym przez wybranego przez zespół nauczycieli organizatora;
  • test zawiera materiał programowy w ramach edukacji polonistyczno – społecznej i matematyczno – przyrodniczej;
  • testy oceniane są zewnętrznie i przez nauczycieli klas I – III według ustalonego klucza odpowiedzi przez organizatora;
  • wyniki testu są podstawą do sporządzenia oceny końcowej po zakończeniu klasy III (po zakończeniu I etapu kształcenia).

 

 • 66
  Struktura sprawdzanych i ocenianych podstawowych treści nauczania w poszczególnych edukacjach
 1. Edukacja polonistyczna:
  • Słuchanie
  • Mówienie
  • Czytanie
  • Pisanie
  • Samokształcenie
  • Kształcenie językowe
 2. Edukacja matematyczna
  • Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych
  • Posługiwanie się liczbami
  • Czytanie tekstów matematycznych
  • Rozumienie pojęć geometrycznych
  • Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji
 3. Edukacja społeczna:
  • Rozumienie środowiska społecznego
  • Orientacja w czasie historycznym
 4. Edukacja przyrodnicza:
  • Rozumienie środowiska przyrodniczego
  • Funkcje życiowe człowieka, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i odpoczynek
  • Rozumienie przestrzeni geograficznej
 5. Edukacja plastyczna:
  • Percepcja wizualna, obserwacja i doświadczenia
  • Działalność ekspresji twórczej
  • Recepcja sztuki plastycznej
 6. Edukacja techniczna:
  • Organizacja pracy
  • Znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania
  • Stosowanie narzędzi i obsługi urządzeń technicznych
 7. Edukacja informatyczna:
  • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów
  • Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
  • Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
  • Kompetencje społeczne
  • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa
 8. Edukacja muzyczna:
  • Słuchanie muzyki
  • Ekspresja muzyki
  • Improwizacja ruchowa, rytmika, taniec
  • Gra na instrumentach muzycznych
 9. Wychowanie fizyczne:
  • Utrzymanie higieny osobistej i zdrowia
  • Sprawność motoryczna
  • Formy rekreacyjno-sportowe
 10. Edukacja językowa. Język obcy nowożytny
  • Posługiwanie się zasobem środków językowych
  • Rozumienie wypowiedzi ustnych
  • Rozumienie wyrazów i wypowiedzi pisemnych
  • Wypowiedzi ustne i pisemne
  • Redagowanie i przetwarzanie tekstu
  • Samodzielna nauka
  • Współpraca z rówieśnikami
  • Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

 

 • 67
  Kryteria oceny zachowania
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na:
  • rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły
  • najważniejszą formą oceny zachowania ucznia jest ocena opisowa, a więc podanie, czy i w jakim stopniu uczeń prezentował pożądane zachowania.
 2. Bieżące ocenianie zachowania:
  • W skład systemu oceny zachowania wchodzi ocenianie bieżące w postaci cyfrowej od 1 do 6.
  • Ocena z zachowania ma charakter motywujący.
  • W wyniku prowadzonej przez nauczyciela obserwacji zachowania ucznia odnotowuje się przejawy zachowania według następujących kategorii stosując symbole cyfrowe:
 3. wzorowe - 6
 4. bardzo dobre – 5
 5. dobre – 4
 6. poprawne – 3
 7. nieodpowiednie – 2
 8. naganne – 1
  • Wszystkie oceny z zachowania odnotowywane są w dzienniku elektronicznym w rubryce zachowanie. W przypadku kary lub nagrody za zachowanie może wysłać także uwagę o odpowiednim wydźwięku.
  • Ocenie zachowania podlegają również następujące kategorie rozwoju; społeczny, poznawczy, fizyczny i emocjonalny ucznia.
 9. Ogólne wymagania podlegające ocenianiu w poszczególnych kategoriach rozwoju
  • Poznawczy obszar rozwoju - uczeń osiąga umiejętność
   1. samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia;
   2. poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;
   3. czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań;
   4. rozumienia i używania prostych komunikatów w języku obcym;
   5. rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, samodzielne korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem;
   6. stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;
   7. czytania tekstów matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek i zagadek, symboli;
   8. obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń;
   9. rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;
   10. rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj;
   11. uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii;
   12. samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
  • Społeczny obszar rozwoju - uczeń osiąga umiejętność:
   1. świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe; potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości.;
   2. nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;
   3. identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech;
   4. przyjmowania konsekwencji swojego postępowania;
   5. tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;
   6. samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych;
   7. obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osób dorosłych, w tym starszych oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania;
   8. samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek indywidualny i w grupie.
   9. dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • Emocjonalny obszar rozwoju - uczeń osiąga umiejętność
   1. rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;
   2. rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;
   3. przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu;
   4. świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie oraz adaptację w nowej grupie;
   5. odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więzi z rodziną, społecznością szkoły i wspólnotą narodową;
   6. uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku;
   7. rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania tych stanów za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu.
  • Fizyczny obszar rozwoju - uczeń osiąga:
   1. sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji;
   2. świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia;
   3. umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej;
   4. umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych
   5. umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.
 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania: Śródroczna i roczna ocena z zachowania w klasach I –III ustalana jest przez wychowawcę klasy według następujących kryteriów:
  • uznawanie autorytetów;
  • kultura osobista;
  • obowiązkowość i dokładność;
  • zaangażowanie i inicjatywy;
  • kontakty koleżeńskie;
  • poszanowanie własności;
  • słuchanie i wypełniania poleceń;
  • ekonomiczne wykorzystania czasu;
  • utrzymywanie porządku wokół siebie;
  • punktualność i usprawiedliwianie nieobecności;
  • systematyczne przygotowanie do zajęć szkolnych (materiały, prace domowe).
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia: Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne

 

 • 68
  Szczegółowe kryteria ocen zachowania:
 1. Oceną wyjściową z zachowania jest zachowanie „dobre”.
 2. Ustalenie oceny z zachowania poprzedzone jest analizą wszystkich ocen z następujących rubryk w dzienniku elektronicznym: zachowanie, uwagi, rozwój społeczny, emocjonalny, fizyczny i poznawczy.
  • Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
   1. w stosunku do pracowników szkoły i innych osób jest kulturalny, taktowny, wykonuje polecenia, zawsze właściwie reaguje na ewentualne uwagi;
   2. zawsze kulturalnie zwraca się do pracowników szkoły i kolegów, dba o wygląd zewnętrzny, czystość, higienę osobistą, zawsze dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
   3. zawsze systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, starannie i systematycznie odrabia prace domowe, zawsze przynosi przybory szkolne i strój gimnastyczny, wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego;
   4. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, wypełnia powierzone zadania, chętnie przynosi dodatkowe materiały, które wzbogacają zajęcia szkolne, z własnej inicjatywy korzysta z różnych źródeł informacji;
   5. zawsze przestrzega norm i zasad obowiązujących w zespole, panuje nad swymi emocjami, wyraża je w sposób akceptowany przez innych członków grupy, chętnie pomaga koleżankom i kolegom, zgodnie współpracuje w zespole, jest uprzejmy i życzliwy wobec innych;
   6. pilnie słucha i wypełnia polecenia nauczyciela;
   7. zawsze pracuje w tempie adekwatnym do rozwoju, przed czasem kończy rozpoczętą pracę, pracuje w szybkim tempie;
   8. zawsze utrzymuje wzorowy ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
  • Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
   1. bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia i kolegi. Przestrzega norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów;
   2. właściwie reaguje na polecenia, okazuje szacunek pracownikom szkoły;
   3. kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, dba o czystość, higienę osobistą, oraz o bezpieczeństwo swoje i innych;
   4. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, starannie odrabia prace domowe, przynosi przybory szkolne i strój gimnastyczny, wypełnia obowiązki dyżurnego;
   5. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, wypełnia powierzone zadania, chętnie przynosi dodatkowe materiały wzbogacające zajęcia szkolne;
   6. przestrzega norm i zasad obowiązujących w grupie, współpracuje w zespole, panuje nad swymi emocjami i wyraża je w sposób akceptowany przez innych członków grupy, stara się być uprzejmy i życzliwy wobec innych, pomaga kolegom i koleżankom;
   7. wykazuje troskę o pomoce i sprzęty szkolne;
   8. zawsze uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczyciela pracuje we właściwym tempie, kończy rozpoczętą pracę w oznaczonym czasie utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
  • Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
   1. stara się wykonywać polecenia, prawidłowo reaguje na zwracane uwagi;
   2. zwykle kulturalnie zwraca się do pracowników szkoły i kolegów, dba o wygląd zewnętrzny, czystość, higienę osobistą, oraz o bezpieczeństwo swoje i innych, stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, przeważnie starannie odrabia prace domowe, przynosi przybory szkolne i strój gimnastyczny;
   3. stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i wypełniać powierzone zadania, czasami przynosi dodatkowe materiały wzbogacające zajęcia szkolne;
   4. stara się przestrzegać norm zasad obowiązujących w zespole, zwykle chętnie uczestniczy w pracy zespołowej, stara się być życzliwy i uprzejmy wobec innych;
   5. szanuje pomoce i sprzęty szkolne;
   6. zwykle słucha i wypełnia polecenia nauczyciela;
   7. pracuje w zmiennym tempie, kończy rozpoczętą pracę w oznaczonym czasie;
   8. stara się utrzymać ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
  • Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
   1. czasami lekceważy pracowników szkoły, jego kultura bycia budzi zastrzeżenia;
   2. czasami zwraca się nietaktownie do kolegów i pracowników szkoły, nie zawsze należycie dba o swój wygląd, higienę osobistą;
   3. czasami spóźnia się na zajęcia, sporadycznie nie odrabia prac domowych, zwykle przynosi przybory szkolne i strój gimnastyczny, obowiązki dyżurnego wypełnia po upomnieniu nauczyciela;
   4. czasami mało aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, wymaga niekiedy przypomnienia o obowiązku wywiązania się z powierzonych zadań;
   5. czasami nie przestrzega obowiązujących norm i zasad obowiązujących w grupie, niekiedy nie panuje nad swymi emocjami;
   6. bywa nieżyczliwy i nieuprzejmy wobec kolegów;
   7. stara się szanować pomoce i sprzęty szkolne;
   8. stara się słuchać i wypełniać polecenia nauczyciela;
   9. pracuje w zmiennym tempie, stara się ukończyć rozpoczętą pracę w oznaczonym czasie zwykle utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
  • Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
   1. często lekceważy pracowników szkoły;
   2. często nieuprzejmie i nietaktownie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, nie dba o swój wygląd zewnętrzny, higienę;
   3. często spóźnia się na zajęcia szkolne, niesystematycznie odrabia prace domowe, bywa nieprzygotowany do zajęć, niechętnie i niedbale pełni obowiązki dyżurnego;
   4. często niechętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, bywa, że nie wywiązuje się z powierzonych zadań;
   5. często nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w grupie, nie panuje nad swoimi emocjami, wywołuje konflikty wśród kolegów;
   6. nie zawsze dba o pomoce i sprzęty szkolne;
   7. nie zawsze słucha i wypełnia polecenia nauczyciela;
   8. pracuje w zmiennym tempie, czasami nie kończy rozpoczętej pracy;
   9. czasami nie utrzymuje ładu i porządku na swoim stanowisku pracy.
  • Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
   1. nie reaguje na uwagi, polecenia nauczyciela, używa wulgaryzmów w stosunku do dorosłych i dzieci;
   2. obraźliwie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły, lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd zewnętrzny, naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych;
   3. opuszcza lekcje i spóźnia się do szkoły, często jest nieprzygotowany do zajęć,
   4. nie odrabia prac domowych, lekceważy obowiązki dyżurnego;
   5. jest biernym uczestnikiem zajęć, nie podejmuje żadnych działań z własnej inicjatywy, nie wypełnia powierzonych zadań;
   6. nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w grupie, nie potrafi zgodnie współpracować w zespole, bywa nieuprzejmy, nieżyczliwy oraz agresywny wobec kolegów;
   7. niszczy pomoce i sprzęty szkolne;
   8. nie wypełnia poleceń nauczyciela;
   9. pracuje w zmiennym tempie, często nie kończy rozpoczętej pracy, czasami nie podejmuje pracy, nie utrzymuje ładu i porządku na swoim stanowisku pracy.

 

 • 69
  Klasyfikowanie i promowanie uczniów
 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Nauczyciele zbierają dane o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu poprzez bieżące obserwacje i sprawdziany, odnotowywane w dzienniku elektronicznym za pomocą ustalonych przez nauczycieli znaków.
 2. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
  • Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
  • W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia lub jego stanem zdrowia, rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III.
 3. W klasach I-III informacje o przewidywanej ocenie rocznej, rodzice otrzymują w formie ustnej, na podstawie zapisów w dzienniku elektronicznym, zapisów w zeszycie wychowawcy, na zebraniu rodziców, które odbywa się najpóźniej miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i zajęcia z etyki, na świadectwie umieszcza się obie oceny z tych przedmiotów.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 6. Oryginał oceny opisowej śródrocznej otrzymują rodzice, zaś kserokopia oceny z podpisem wychowawcy, stanowi załącznik do arkusza ocen.
 7. Informacja o rocznej ocenie opisowej przygotowana jest w oparciu o system Librus Synergia, podpisana przez wychowawcę, dołączona jest do arkusza oce

 

 • 70
  Wyróżnienia uczniów
 1. Cele wyróżniania uczniów:
  • promowanie postaw społecznie pożądanych;
  • motywowanie do uczenia się i rozwoju własnych zainteresowań;
  • pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w konkursach i zawodach oraz zwrócenie uwagi na wartość rezultatów takich działań.
 2. Sposoby wyróżniania uczniów:
  • nagrody książkowe dla uczniów wzorowych i za wyjątkowe osiągnięcia;
  • list gratulacyjny od dyrektora szkoły dla uczniów osiągających szczególne wyniki w konkursach pozaszkolnych;
  • zamieszczenie informacji o szczególnych osiągnięciach uczniów na szkolnej tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie informacji o sukcesach uczniów na internetowej stronie szkoły.
  • 71
   Gromadzenie informacji o pracy i zachowaniu uczniów
 3. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:
  • umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenie się;
  • systematyczność pracy ucznia;
  • aktywność;
  • umiejętność prezentowania wiedzy;
  • umiejętność współpracy w grupie;
 4. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:
  • zapis w dzienniku elektronicznym;
  • informacje w arkuszu ocen;
  • zapis informacji o uczniach w zeszytach obserwacji;
 5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
  • wypowiedzi ustne:
   1. wygłaszanie tekstów z pamięci;
   2. udział w dyskusji;
   3. dialog;
   4. argumentowanie i wnioskowanie;
  • wypowiedzi pisemne:
   1. kartkówka – dotyczy ostatniego tematu;
   2. sprawdziany, prace klasowe;
   3. dyktanda (pisanie z pamięci, ze słuchu, pisanie z komentowaniem);
   4. teksty różnego typu (otwarty, wyboru, problemowy, zadaniowy);
   5. ćwiczenia, zadania;
  • prace domowe;
  • aktywność na lekcji:
   1. praca samodzielna;
   2. praca w grupie (organizacja pracy, komunikacja w grupie zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy);
   3. inne formy aktywności (gry dydaktyczne, doświadczenia praktyczne, praca z tekstem, prezentacja własnych umiejętności itp.).
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń fizycznych, może zwolnić ucznia z wykonywania tych ćwiczeń fizycznych, na czas określony w tej opin Nauczyciel zobowiązany jest wówczas dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 

 • 72
  Dostępność Kryteriów Oceny Opisowej
  i Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów

 

Kryteria Oceny Opisowej i Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów są dostępne dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów w bibliotece szkolnej, u dyrektora szkoły, wychowawców klas, a także na stronie internetowej szkoły.

 

 • 73
  Zasady wewnątrzszkolnego oceniania
  W II ETAPIE EDUKACJI SZKOLNEJ KLASY IV – VIII

Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania i promowania uczniów oraz ogólne kryteria egzaminów i sprawdzianów. Ocenianie osiągnięć każdego ucznia następuje po rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do określonych wymagań edukacyjnych zawartych w programach nauczania. Efektem tych działań jest sformułowanie rzetelnej oceny.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;
  • uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
  • pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań przez pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  • motywowanie do dalszej pracy;
  • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętność oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres/rok szkolny.
 2. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
  • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach uc

 

 • 74
  Formułowanie wymagań edukacyjnych
 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane:
  • systematycznie i na bieżąco;
  • wieloaspektowo (w różnorodnych formach);
  • w warunkach zapewniających obiektywność oceny;
  • jawnie, a kryteria ocen powinny być oczywiste dla uczniów;
  • rzetelnie;
  • sprawiedliwie.
 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczyciele wychowawcy na początku roku szkolnego przedstawiają uczniom ustalone w wewnątrzszkolnym ocenianiu ogólne kryteria stopni szkolnych oraz kryteria ocen z zachowania.
 4. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami, w roku szkolnym, informuje rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych w szkole ogólnych kryteriach stopni szkolnych oraz o kryteriach ocen z zachowania.
 5. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są poinformować uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
 6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych ucznia podczas zebrań z rodzicami i konsultacji w szkole, na określonych przez nauczycieli, ujednoliconych dla całej szkoły zasadach. Pełen wgląd w oceny rodzice i uczniowie mają także poprzez system Librus Synergia.
 7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 8. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wszystkich przedmiotów znajdują się w kancelarii szkoły oraz u nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów.

 

 • 75
  Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
 1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania;
  • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
  • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej istnieją dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia:
  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania konkretnych ćwiczeń fizycznych, którego podstawą jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń i wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych lub ich rodzajów, uczeń nie może wykonywać przez wyznaczony okres czasu. Uczeń taki jest oceniany i klasyfikowany, jednak nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej biorąc pod uwagę jego indywidualne potrzeby i możliwości.
  • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres wskazany w opinii. Uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. W przypadku gdy okres zwolnienia uniemożliwia postawienie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń nie jest klasyfikowany, a w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/a”.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/a”.
 8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 76
  Zasady oceniania w klasach IV – VIII
 1. Oceny wyrażane w stopniach, w klasach IV – VIII, dzielą się na: bieżące, śródroczne i roczne oraz końcowe.
 2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne wyraża się oceną stopniową. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się przy ocenie stopniowej znak „+” lub „–”.
 3. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Nazwa stopnia

Stopień

Skrót literowy

stopień celujący

6

cel

stopień bardzo dobry

5

bdb

stopień dobry

4

db

stopień dostateczny

3

dst

stopień dopuszczający

2

dop

stopień niedostateczny

1

ndst

 

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny od celującej do dopuszczającej, natomiast oceną negatywną jest ocena niedostateczna.
 2. Przy ocenach dopuszczone jest stawianie symbolu „0”, który informuje, że uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzianu lub innej pisemnej wypowiedzi. Gdy uczeń uzupełni zaległości i wykona daną pracę, w określonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje odpowiednią ocenę, zamiast symbolu „0”.
 3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 4. W przypadku wprowadzenia w tygodniowym rozkładzie zajęć zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.
 5. Kryteria oceniania prac klasowych i sprawdzianów prezentują się następująco:

 

Punkty

Stopień

96% - 100%

Celujący (6)

89% - 95%

Bardzo dobry (5)

75% - 88%

Dobry (4)

51% - 74%

Dostateczny (3)

31% - 50%

Dopuszczający (2)

0% - 30%

Niedostateczny (1)

 

 1. Oceny ze sprawdzianów wpisywane są w dzienniku czerwonym kolorem. O przewidywanym terminie sprawdzianu uczniowie powiadamiani są minimum jeden tydzień wcześniej i zostaje udokumentowane to stosownym wpisem w dzienniku.
 2. W jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej 3 sprawdziany. Wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później, niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu.
 3. W jednym dniu może odbyć się jeden sprawdzian.
 4. Oceny ze sprawdzianów mają największą wagę.
 5. Pisemne prace kontrolne otrzymuje uczeń i jego rodzic/prawny opiekun do wglądu. Podpisane przez rodzica prace kontrolne uczeń ma obowiązek przekazać nauczycielowi w terminie przez niego ustalonym.
 6. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu ma on prawo do poprawiania oceny na własną prośbę lub zalecenie nauczyciela prowadzącego przedmiot w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o ocenie. Forma sprawdzianu poprawkowego może być inna, ale uzgodniona z nauczycielem. Ocena wystawiona w wyniku poprawiania liczona jest łącznie z oceną pierwszą jako średnia arytmetyczna z dwóch ocen (pierwszej i poprawionej).
 7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 8. Kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi) nie powinna przekraczać 15 minut i obejmuje materiał z co najwyżej ostatnich trzech tematów. Wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż na następnych zajęciach z danego przedmiotu.
 9. Oceny są wystawione w oparciu o następujące wagi (zakres podstawowy):

 

Waga

Zakres oceniania

4

·         Praca klasowa;

·         Sprawdzian;

·         Test próbny;

·         Wypracowanie klasowe;

·         Projekt;

·         Konkurs*.

3

·         Kartkówka;

·         Odpowiedź ustna;

·         Test z zagadnienia;

·         Recytacja;

·         Czytanie;

·         Obszerniejsze zadanie domowe (np. tekstowe, wypracowanie, plakat, album);

·         Dyktando;

·         Zadanie dodatkowe.

2

·         Zadanie domowe;

·         Zeszyt;

·         Ćwiczenia;

·         Test domowy;

·         Udział w konkursie.

1

·         Aktywność na lekcji;

·         Praca w grupie.

 

* Za kwalifikacje do kolejnego etapu konkursu, zawodów sportowych uczeń jest nagradzany oceną motywującą o wadze 4.

 1. Poza kategoriami omówionymi w pkt. 17 nauczyciele mogą stworzyć własne. Wagi powinny odpowiadać kategoriom z zakresu podstawowego (w/w).
 2. Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się odpowiednie wartości przy obliczaniu średniej ważonej według skali:

 

Ocena:

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

N

Wartość:

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

0

 

 1. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

 

Średnia ważona

Ocena śródroczna lub roczna

powyżej 5,3

celujący

4,65 – 5,3

bardzo dobry

3,65 – 4,64

dobry

2,65 – 3,64

dostateczny

1,75 – 2,64

dopuszczający

poniżej 1,74

niedostateczny

 

 1. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania do zajęć w czasie semestru. Kolejne nieprzygotowania natychmiast skutkują bieżącą oceną niedostateczną. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Jeśli zgłoszenie nie nastąpiło, a fakt nieprzygotowania został ujawniony w trakcie lekcji, nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną niezależnie od ww. zasad. W przypadku przedmiotów odbywających się w wymiarze niższym niż 3 godziny tygodniowo mogą być ustalone inne zasady dotyczące nieprzygotowania, ale powinny one być ustalone z uczniami.
 2. Bieżąca praca na lekcji może być oceniona zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Odbywa się to na podstawie „+” i „-”, które konwertowane są według następującego schematu:

++++ stopień bardzo dobry;
+++- stopień dobry;
++-- stopień dostateczny;
+--- stopień dopuszczający;
---- stopień niedostateczny.

W systemie Librus Synergia znajduje się narzędzie służące do konwertowania „+” i „-” na oceny.

 1. Uczniowi nieobecnemu w szkole co najmniej 1 tydzień przysługują 2 dni na uzupełnienie wiadomości.
 2. Prace klasowe uczniów i pisemna dokumentacja ich osiągnięć przechowywana jest do dnia rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 3. Ocenie podlegają również:
  • wypowiedzi i odpowiedzi ustne;
  • bieżąca praca na lekcji;
  • prace domowe;
  • doświadczenia i ćwiczenia praktyczne;
  • różne inne formy aktywności na zajęciach lekcyjnych.
 4. W uzasadnionym przypadku uczeń może wybrać formę prezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności.
 5. Ocenianie bieżące musi być rytmiczne i zaplanowane w czasie. Liczba ocen cząstkowych wystawiona uczniowi przez nauczyciela danego przedmiotu nie może być mniejsza od podwojonej tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu nauczania w klasie.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany - na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej – dostosować (nie obniżyć) wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 7. Poziom sprawdzanej wiedzy powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów.
 8. Na wniosek nauczyciela uczeń jest zobowiązany do udziału w zajęciach wyrównawczych organizowanych przez szkołę.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej istnieje możliwość wprowadzenia oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów.
 10. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.

 

 • 77
  Kryteria ocen w klasach IV – VIII

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen w klasach IV – VIII

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  • opanował w pełni poziom podstawowy i ponadpodstawowy określony w podstawie programowej;
  • pracuje samodzielnie i twórczo;
  • cechuje się dojrzałością myślenia świadczącą o pogłębianiu wiedzy;
  • osiąga sukcesy w różnego typu konkursach i zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów.
 2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  • opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym a częściowo ponadpodstawowym;
  • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
  • samodzielnie rozwiązuje trudne zadania i problemy;
  • posiadaną wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach;
  • chętnie uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na różnym szczeblu.
 3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;
  • wymaga pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów;
  • umiejętnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika;
  • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne oraz praktyczne.
 4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
  • opanował wiedzę na poziomie podstawowym,
  • wiedzę i umiejętności stosuje tylko w sytuacjach typowych często z pomocą nauczyciela.
 5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
  • nie opanował wiadomości na poziomie podstawowym, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki;
  • z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania.
 6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który
  • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tych zajęć edukacyjnych;
  • nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać (wykonać) zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

 

 • 78
  Oceny z zachowania w klasach IV – VIII
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne z zachowania ma na celu:
  • informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w poprawie zachowania;
  • dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach w zachowaniu;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania.
 3. Ocena z zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrekcja szkoły, pracownicy szkoły, inni uczniowie i rodzice. Ocenianie polega na rozpoznawaniu stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz przestrzegania praw i obowiązków zapisanych w Statucie Szkoły.
 5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom.
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania uczniów klas IV – VIII ustala się według następującej skali:
  • wzorowe (wz)
  • bardzo dobre (bdb)
  • dobre (db)
  • poprawne (pop)
  • nieodpowiednie (ndp)
  • naganne (ng)
 7. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promowanie ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalana jest przez wychowawcę według następujących kryteriów:
  • poczucie obowiązkowości - wywiązywanie się z obowiązków ucznia, wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce, dbałość o frekwencję, respektowanie praw i obowiązków ucznia, systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia i przestrzeganie zasad BHP;
  • postawa moralna i społeczna - postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • takt i kultura osobista - dbałość o honor własny i szkoły, sumienność i uczciwość w realizacji zadań lekcyjnych oraz domowych, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło;
  • patriotyzm - dbałość o piękno mowy ojczystej, tradycje szkoły;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • nie naruszanie godności innych osób;
  • szacunek wobec rówieśników i osób dorosłych,
  • podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym;
  • umiejętność współżycia w zespole, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
  • czynny udział w pracy organizacji uczniowskich i innych zajęciach pozalekcyjnych.
 10. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania uczniów.
 11. Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy jest na bieżąco wpisywać pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu uczniów do dziennika elektronicznego.
 12. Nauczyciel wpisując uwagę ma obowiązek określić jej wartość punktową w oparciu o ustalone progi.
 13. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów, opinii nauczycieli, oceny zespołu klasowego oraz samooceny ucznia. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 14. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek nauczyciela, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania o jedną ocenę niezależnie od ilości uzyskanych przez ucznia punktów.
 15. Punktowy system oceniania zachowania może podlegać zmianom. Zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 16. Szczegółowe kryteria oceniania w klasach IV-VIII ustala się w oparciu o następujące kryteria zachowania:
  • Uczeń rozpoczyna edukację z kredytem 200 punktów, których odpowiednikiem jest ocena dobra z zachowania:
   1. wzorowe 300 i więcej;
   2. bardzo dobre 250- 299;
   3. dobre 200- 249;
   4. poprawne 150-199;
   5. nieodpowiednie 100-149;
   6. naganne 99 i mniej.
  • Uczeń, który uzyskał 30 pkt ujemnych, nie może uzyskać wzorowej oceny z zachowania bez względu na liczbę zgromadzonych punktów.
  • Uczeń, który uzyskał 60 pkt ujemnych, nie może uzyskać bardzo dobrej oceny z zachowania bez względu na liczbę zgromadzonych punktów.
  • Uczeń, który uzyskał powyżej 90 pkt ujemnych, nie może uzyskać dobrej oceny z zachowania bez względu na liczbę zgromadzonych punktów.
 17. W przypadku, gdy uczeń otrzyma 45 pkt na „–” wychowawca może nie dopuścić go do udziału w różnych imprezach rozrywkowych (dyskoteki, wycieczki, itp.)
 18. Punkty przydzielać może dyrektor, wychowawca, nauczyciel oraz powyższe osoby na wniosek samorządu szkolnego i klasowego.
 19. Nowe półrocze uczeń zaczyna ponownie z kredytem 200 punktów.
 20. Punkty z zachowania na „+” plus można otrzymać za:
  • aktywność na rzecz społeczności szkolnej:
   1. udział w organizowanych akademiach i innych imprezach 1-10p
   2. przygotowanie gazetek 1-10p
   3. aktywny udział w samorządzie klasowym 5p
   4. aktywny udział w samorządzie szkolnym 10p
   5. wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego 5p
   6. działania na rzecz wystroju klasy 1-10p
   7. pomoc koleżeńska 5-10p
  • udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, każdorazowo
   1. wewnątrzszkolne 5p
   2. gminne 10p
   3. rejonowe 15p
   4. wojewódzkie 30p
   5. inne konkursy 5p
  • zawody i turnieje sportowe
   1. uczestniczenie w zawodach ujętych w kalendarzu imprez szkolnych 3p
   2. za zajęcie punktowanego miejsca indywidualnie lub drużynowo 5p
   3. za udział w zawodach szczebla wyższego (indywidualnie lub drużynowo) powiatowych - 10p, rejonowych - 15p, wojewódzkich - 30p
  • zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne 5p
  • wzorowa frekwencja 20p (do 7 godzin usprawiedliwionych)
  • kultura osobista 10p
  • inne prace na rzecz szkoły 1-10p
  • wzorowe czytelnictwo 5-10p
  • inne, np. akcje charytatywne, ekologiczne itp. 1-50p
 21. Punkty na „-„ minus otrzymuje uczeń za:
  • złe zachowanie w szkole:
   1. na lekcjach (rozmowy 5p), inne 5-15p
   2. na przerwach 5-15p
  • złe zachowanie poza szkołą:
   1. w autobusie szkolnym 5-10p
   2. na wycieczkach 5-15p
   3. w innych miejscach publicznych 5-15p
  • niewłaściwy stosunek do nauczycieli 10-20p
  • nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji 5p
  • nagminne spóźnianie się (10 i więcej spóźnień) 10p
  • za nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie na zawody i inne imprezy 10p
  • wulgarne słownictwo 10p
  • niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 5p
  • brak obuwia zmiennego 5p
  • niewłaściwy strój i malowanie się 5-10p
  • nieprzestrzeganie zasad BHP na terenie szkoły 5-15p
  • przynoszenie do szkoły niedozwolonych przedmiotów 5-20 p
  • dewastacja mienia szkolnego 5-30 p
  • palenie papierosów, e-papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków 20-50 p
  • kradzieże, bójki, konflikt z prawem 10-100 p
  • opuszczanie terenu szkolnego podczas pobytu w szkole – 10p
  • używanie bez pozwolenia urządzeń elektronicznych w czasie pobytu w szkole – 5-10p
  • inne - 1-50p
 22. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców o uwagach zawartych w e- dzienniku wykorzystując do tego celu spotkania z rodzicami.
 23. Kategorie ocen z zachowania i przydział punktów mogą być modyfikowane na wniosek Rady Pedagogicznej
 24. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 25. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ustala ona roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 26. W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor jako przewodniczący komisji;
  • wychowawca klasy;
  • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
  • pedagog szkolny;
  • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
  • przedstawiciel rady rodziców.
 27. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej i jest ostateczna.
 28. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:
  • skład komisji;
  • termin posiedzenia komisji;
  • wynik głosowania;
  • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
  • protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  • 79
   Klasyfikowanie śródroczne i roczne - tryb informowania

 

 1. Nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy o zagrażającym uczniowi śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego.
 2. Nauczyciel przedmiotu informuje ustnie ucznia o grożącym mu stopniu niedostatecznym lub nieklasyfikowaniu najpóźniej na cztery tygodnie przed zakończeniem semestru/roku szkolnego.
 3. Wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zagrażających stopniach niedostatecznych najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem semestru/roku szkolnego i odnotowuje ten fakt wpisem w dzienniku lekcyjnym z podpisem rodzica.
 4. W przypadku nie zgłoszenia się rodziców/prawnych opiekunów ucznia osobiście, wychowawca klasy informuje ich listownie, z jednoczesną adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
 5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych/rocznych.
 6. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych (jeśli taka forma oceniania została zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną) uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego. Wskazuje jednocześnie potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 • 80
  Klasyfikowanie śródroczne
 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia przewidzianych w szkolnym planie dydaktycznym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w stopniach szkolnych, oraz oceny z zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się 2 razy w ciągu roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów po I semestrze pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się odrobić zaległości programowe w II semestrze.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzyma ocenę niedostateczną, zobowiązany jest zaliczyć obowiązujący materiał na warunkach zgodnych z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu po podpisaniu kontraktu z nauczycielem uczącym.

 

 • 81
  Klasyfikowanie roczne
 1. Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny z zachowania według skali i kryteriów, o których mowa odpowiednio w § 76, 77 i 78.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć na określonych zasadach, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się słowo „zwolniony/a”.
 4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
 5. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej.
 6. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wynik klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz religii (zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 13 lipca 2007 r.) średnią, ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 • 82
  Egzamin sprawdzający
 1. Uczeń ma prawo ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bezpośrednio wyższą od przewidywanej przez nauczyciela w sytuacji, gdy z niezawinionych przez siebie powodów nie mógł podwyższyć swojej oceny w ciągu II semestru.
 2. Do niezawinionych powodów zaliczamy:
  • dłuższe ciągłe nieobecności ucznia w szkole spowodowane jego chorobą (-ami);
  • wielokrotne nieodbywanie się lekcji danego przedmiotu spowodowane szkolnymi imprezami, uroczystościami, konkursami, czy wycieczkami klasowymi lub nieobecnościami nauczyciela (łącznie powyżej 30% lekcji).
 3. Jeśli nie zaistniały powody, o których mowa powyżej, uczeń ma prawo ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bezpośrednio wyższą od przewidywanej w sytuacji, kiedy spełnił następujące warunki:
  • otrzymał roczną ocenę niższą niż bardzo dobry i jego ocena śródroczna jest wyższa od przewidywanej końcoworocznej;
  • zapisy w dzienniku lekcyjnym nie świadczą o nieprzygotowywaniu się do lekcji;
  • uczestniczył w większości pisemnych prac kontrolnych przeprowadzanych w II semestrze nauki lub zaliczył je na warunkach ustalonych z nauczycielem.
 4. W przypadku ubiegania się o wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły podanie z umotywowaną prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny w terminie do 3 dni roboczych od przekazania przez wychowawcę informacji o wystawionych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 5. W przypadku stwierdzenia zasadności prośby, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu.
 6. Termin egzaminu sprawdzającego, wyznacza się na co najmniej 1 dzień przed roczną radą klasyfikacyjną.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję nie może być niższa od wystawionej wcześniej przez nauczyciela i jest ostateczna.
 8. Uczeń może skorzystać z prawa podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej tylko z jednego przedmiotu w danym roku szkolnym.

 

 • 83
  Procedury odwoływania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

i przeprowadzania egzaminu sprawdzającego

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców, a jego termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 7. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Poziom trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.
 9. Z przeprowadzanego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych z których przeprowadzano sprawdzian, skład komisji, termin sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
 10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 84
  Egzamin klasyfikacyjny
 1. Uczeń zostaje niesklasyfikowany z danego przedmiotu, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50 % odbytych w danym semestrze zajęć.
 2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna zaakceptowaną przez dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor nie może odmówić przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na prośbę rodziców/prawnych opiekunów. Zgodę na taki egzamin wyraża rada pedagogiczna i dyrektor szkoły na radzie klasyfikacyjnej.
 4. Podanie ucznia/rodziców ucznia w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego powinno być złożone w terminie do 3 dni od otrzymania pisemnej informacji na temat nieklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu. Informacje o nieklasyfikowaniu są przekazywane rodzicom/prawnym opiekunom na zasadach określonych w § 9.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
 6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których jest przeprowadzany egzamin;
 7. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia. Obejmują one zakres materiału programowego realizowanego w okresie, którego dotyczy nieklasyfikowanie.
 8. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 12. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 13. Z przeprowadzanego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
  • nazwę zajęć edukacyjnych z których przeprowadzano egzamin;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • termin egzaminu;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania egzaminacyjne;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 14. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
 15. Oceny ustalone w wyniku komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego są ostateczne z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 85
  Egzamin poprawkowy
 1. Uczeń klasy IV-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych sytuacjach rada pedagogiczna może udzielić zgody na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 4. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  • nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
  • nazwę zajęć edukacyjnych z których przeprowadzano egzamin, skład komisji.
 7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5b), może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzano egzamin;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • termin egzaminu;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania egzaminacyjne;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 10.
 12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, ze te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej. Jest to tzw. promocja warunkowa.

 

 • 86
  Zakończenie szkoły

 

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w § 15

 • 87
  Egzamin ósmoklasisty
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w klasie ósmej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.
 2. Informacje na temat Egzaminu znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/) oraz w odpowiednich rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. Termin egzaminu określany jest corocznie odrębnym rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 4. Procedury przeprowadzania egzaminu włącznie z informacjami o dostosowaniach dla uczniów z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami i słabym stanem zdrowia znajdują się w w/w rozporządzeniu. Rozporządzenie reguluje także procedurę starania się o inny tryb egzaminu.
 5. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin z przyczyn losowych, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 6. Wynik egzaminu jest ostateczny i odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

 • 88

Ocenianie zachowania w nauczaniu zdalnym

W związku z odrębną specyfiką nauczania zdalnego oraz oceną zachowania w lekcjach online i offline zostają wprowadzone następujące zasady.

 1. Progi punktowe do oceny zachowania pozostają na poziomie z nauczania stacjonarnego, a oceną wyjściową pozostaje zachowanie dobre.
 2. Ocenia zachowania nie podlegają akcje, które z racji nauczania zdalnego zostały zawieszone lub mogą powodować naruszenie przepisów sanitarnych.
 3. W mocy, w czasie nauczania zdalnego, pozostają następujące zapisy oceniania zachowania (także w formie dostosowanej do nauczania zdalnego):
  • Ocenianie na „+” (w dzienniku oznaczone jako „zp”)
   1. aktywność na rzecz społeczności szkolnej:
  • aktywny udział w samorządzie klasowym 5p
  • aktywny udział w samorządzie szkolnym 10p
  • pomoc koleżeńska 5-10p
   1. udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, każdorazowo
  • wewnątrzszkolne 5p
  • gminne 10p
  • rejonowe 15p
  • wojewódzkie 30p
  • inne konkursy 5p
   1. zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne 5p
   2. wzorowa frekwencja 20p (do 7 godzin usprawiedliwionych)
   3. kultura osobista 10p
   4. inne prace na rzecz szkoły 1-10p
   5. inne, np. akcje charytatywne, ekologiczne itp. 1-50p
   6. aktywność i właściwa postawa w czasie zajęć lekcyjnych 1-20p (dopuszczalne na każdym przedmiocie)

 

 • Ocenianie na „-”(w dzienniku oznaczone jako „zm” – od drugiego semestru)
  1. negatywne zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych:
 • na lekcjach (rozmowy, niewłaściwe komentarze 5p), inne 5-15p
 • niestosowanie zasad netykiety i regulaminu zajęć: 1-10p
  1. niewłaściwy stosunek do nauczycieli 10-20p
  2. nieusprawiedliwione nieobecności na lekcji 5p – 30p
  3. spóźnianie się każde spóźnienie 1p - maksymalnie 25 p
  4. za nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie na konkursy, realizowane projekty, umówione poprawy sprawdzianów i kartkówek 5-10p
  5. zakłócanie lekcji on-line w sposób informatyczny (przejmowanie ekranu, linków, kontroli, wyciszanie) 5-10p
  6. przedstawianie cudzych prac, jako swoich (podpisywanie się pod pracami innych uczniów, kopiowanie ich z Internetu itp.) 10p
  7. nakrycie uczniów na próbie oszustwa 10p
  8. wulgarne słownictwo 10p
  9. nieprzestrzeganie zasad BHP 5-15p
  10. dawanie niewłaściwego przykładu poprzez palenie papierosów,
   e-papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków 20-50 p
  11. konflikt z prawem 10-100 p
  12. niestosowanie się do zakazu rejestrowania zajęć bez pozwolenia 20p
  13. inne 1-50p
 1. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców o uwagach zawartych
  w e-dzienniku wykorzystując do tego dostępne formy komunikacji.
 2. Nauczyciele sprawdzając obecność, ze względu na brak narzędzi technicznych oraz uniemożliwiających bezpośrednią kontrolę do zweryfikowania stanu faktycznego, nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje wynikające z zachowania uczniów, które są niezgodne z prawem i netykietą;
 3. Podczas lekcji on-line uczniów obowiązują zasady zachowania zgodnie z netykietą;
 4. W stosunku do uczniów utrudniających prace na lekcji online wyciągane są konsekwencje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i regulaminach szkolnych;
 5. Kategorie ocen z zachowania i przydział punktów mogą być modyfikowane na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ IX
ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO

 

 • 89
 1. Nauczanie zdalne dla uczniów klas I-VIII jest prowadzone z wykorzystaniem pakietu Office365;
 2. Zajęcia odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams;
 3. Nauczyciele prowadzą nauczanie zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
 4. Standardowy czas trwania lekcji on-line wynosi 30 minut począwszy od rozpoczęcia lekcji. Pozostałe 15 min. Przeznaczone jest na naukę najlepiej w oddaleniu od komputera/laptopa/tabletu;

4a Czas trwania lekcji dla przedmiotów artystycznych (wychowanie-fizyczne, plastyka, muzyka, technika, religia itp.) może wynosić poniżej 30 minut on-line natomiast wskazane jest pozostanie na kanale do końca przewidzianego czasu.

4b. Dla pozostałych przedmiotów humanistycznych i ścisłych (szczególnie egzaminacyjnych) czas pracy online może przekraczać zalecane 30 minut. Jest to uzależnione od decyzji poszczególnych nauczycieli;

 1. W lekcji on-line udział mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani imieniem i nazwiskiem. Uczeń nie może podszywać się pod nikogo innego oraz logować się na kontach innych użytkowników;
 2. Zasady komunikacji na lekcji (korzystanie z kamery oraz mikrofonu) określa prowadzący nauczyciel;
 3. Obecność uczniów sprawdzana jest na początku każdej lekcji i wpisywana do dziennika elektronicznego.
 4. Nauczyciele sprawdzając obecność, ze względu na brak narzędzi technicznych oraz uniemożliwiających bezpośrednią kontrolę do zweryfikowania stanu faktycznego, nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje wynikające z zachowania uczniów, które są niezgodne z prawem i netykietą;
 5. Moderatorem i prowadzącym lekcje on-line jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu;
 6. Lekcja on-line podlega ochronie ze względu na prawa autorskie – lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać;
 7. Zabronione jest zakłócanie lekcji on-line w sposób informatyczny (przejmowanie ekranu, linków, kontroli);
 8. Podczas lekcji on-line uczniów obowiązują zasady zachowania zgodnie z netykietą;
 9. W stosunku do uczniów utrudniających prace na lekcji online zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i regulaminach szkolnych.
 10. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłania zadań w wyznaczonym terminie i formie ustalonej przez nauczyciela;
 11. Uczniowie mają obowiązek zapoznać się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań;
 12. Uczniowie zobowiązani są do regularnego sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym;
 13. Przedstawianie cudzych prac, jako swoich (podpisywanie się pod pracami innych uczniów, kopiowanie ich z Internetu itp.) będzie skutkowało oceną niedostateczną oraz miało negatywny wpływ na ocenę z zachowania;
 14. Uczniowie dokumentują pracę samodzielną w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, kartach pracy lub w inny sposób uzgodniony z nauczycielem;
 15. Prace uczniów podlegają ocenie zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi danych przedmiotów z uwzględnieniem specyfikacji nauczania zdalnego;
 16. Wagi ocen w czasie nauczania zdalnego mogą być zmniejszone do wartości 1. Jest to indywidualna decyzja nauczycieli, natomiast uczniowie mają zostać o takim zabiegu wyraźnie poinformowani.

 

ROZDZIAŁ X
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE

 

 • 90
 1. Konfliktem wewnątrzszkolnym nazywa się sytuację sporną, która po próbach wyjaśnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami nie kończy się porozumieniem. Strony będące w sporze powinny dążyć do rozstrzygnięcia konfliktu na terenie szkoły. Uczestnicy sporu zobowiązani są w pierwszej kolejności do podjęcia próby jego rozwiązania na drodze rozmów, negocjacji czy też mediacji.
 2. Konflikt między uczniami rozwiązywany jest wg następującej drogi służbowej:
  • decyzją wychowawcy lub wychowawców jeśli konflikt dotyczy uczniów różnych klas,
  • jeśli decyzja wychowawcy/wychowawców nie zakończyła konfliktu sprawa kierowana jest do pedagoga szkolnego, który poszukuje możliwych rozwiązań i wypracowuje sposoby rozwiązania konfliktu,
  • jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu dyrektor szkoły, którego decyzja jest ostateczna, podejmuje się roli mediatora, rozstrzyga problem arbitralne bądź przekazuje problem odpowiedniej instytucji.
 3. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
  • wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy,
  • pedagog szkolny, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub gdy konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,
  • dyrektor szkoły, jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu lub gdy konflikt dotyczy pedagoga.
  • Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
  • Od decyzji dyrektora szkoły strony mogą wnieść odwołanie do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru konflik
 4. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły. W przypadkach nierozwiązania konfliktu przez dyrektora szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru konfliktu.
 5. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru konfliktu.
 6. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 7. Konflikty pomiędzy rodzicami a organami szkoły rozpatruje na pisemny wniosek dyrektor szkoły. W przypadkach nierozwiązania konfliktu przez dyrektora szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru konfliktu.
 8. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły, rolę mediatora pomiędzy organami, przyjmuje dyrektor szkoły, który może do pomocy przy rozstrzygnięciu sporu, powołać przedstawiciela rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego w zależności od przedmiotu sporu.
 9. Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 10. Konflikty powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym i nie dłuższym niż 30 dni od momentu poinformowania o sporze.
 11. Wnoszone sprawy dyrektor szkoły rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

 

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 91
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze

Tarnogóra 212,

37-310 Nowa Sarzyna

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 92
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w gabinecie dyrektora oraz na internetowej stronie szkoły.

 

 • 93
 1. „Statut Szkoły Podstawowej w Tarnogórze” został uchwalony 22 października 2018 roku.
 2. Tekst „Statutu Szkoły Podstawowej w Tarnogórze” został ujednolicony i zatwierdzony uchwałą Rady Szkoły Szkoły Podstawowej w Tarnogórze z dnia 26 czerwca 2020 roku.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.